Stiri Botosani - Stiri Dorohoi - Stiri Darabani

Botosani Express este un cotidian local ce ofera stiri botosani, stiri dorohoi si stiri darabani de ultima ora. Ne-am nascut din pasiune si dorinta pentru a oferi stiri botosani! Dintr-o pasiune pentru mass-media (stiri botosani) care te face deseori si uiti de familie, prieteni si … sa uiti chiar de tine. … Si dintr-o dorinta uriasa ca, la atatia ani de stiri botosani dupa ce presa (stiri botosani) si-a recastigat libertatea, sa aducem în casele botosanenilor un ziar local ce furnizeaza stiri botosani in adevaratul sens al acestui termen.

In atentia fermierilor! Afla care sunt documentele necesare la depunerea cererilor unice pentru platile pe suprafata

Depunerea cererilor unice pentru platile pe suprafata conditionata de documente obligatorii

 

Campania de primire a cererilor unice de plata pentru anul 2015 este in derulare, motiv pentru cu care APIA le reaminteste fermierilor necesarul de documente pentru depunerea cererilor unice pana la data de 15 iunie 2015, fara penalizari. Cererile unice de plata se depun la centrele judetene ale APIA pentru fermierii care solicita o suprafata de peste 50 hectare teren agricol si la centrele locale ale APIA pentru fermierii care solicita o suprafata de pana la 50 hectare teren agricol, indiferent de numarul de animale pe care le detin.
Pentru a beneficia de sprijinul aferent schemelor/ masurilor de plata, fermierii trebuie sa depuna anual la APIA cererea unica de plata si sa indeplineasca conditiile de eligibilitate conform legislatiei comunitare si nationale. Se va depune o singura cerere, chiar daca fermierul detine suprafete de teren in diferite localitati sau judete.

Atentiei! Pentru respectarea programarii si pentru evitarea deplasarilor repetate la sediul APIA este necesar sa va asigurati ca detineti si prezentati la centrele APIA, la depunerea cererii, documentele mentionate in invitatiile transmise fermierilor, de catre APIA.

Pentru depunerea cererii unice la APIA, fermierul trebuie sa prezinte urmatoarele documente:

Documente obligatorii:

  • copie de pe cartea de identitate/ buletinul de identitate/ pasaport/ certificatul de inregistrare la oficiul registrului comertului/ certificatul de inregistrare fiscala, dupa caz, iar in cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/ buletin de identitate/ pasaport;
  • dovada detinerii unui cont bancar activ;
  • documentele care fac dovada utilizarii legale a terenului;
  • documentele care fac dovada utilizarii legale a pajistilor permanente conform art. 5 si 6 din Ordin MADR nr. 619/03.04.2015, modificat si completat prin OMADR nr. 737/2015;
  • documentele privind detinerea legala a animalelor sunt prevazute prin Ordinul ‘ ANSVSA nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare si inregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor si bovinelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • fermierii persoane fizice, care se inregistreaza la Oficiul National al Registrului Comertului ca PFA/II/IF sau ca persoane juridice, pentru dovedirea calitatii de fermier activ, pentru asigurarea trasabilitatii parcelelor si, dupa caz, a angajamentelor asumate de catre fermieri in cadrul masurilor de dezvoltare rurala depun initial cererea unica de plata ca persoana fizica. Dupa inregistrarea ca persoane autorizate/intreprinderi individuale/intreprinderi familiale sau ca persoane juridice, fermierii persoane fizice depun formularul de transfer al exploatatiei, in conditiile prevazute la art. 28 din OUG nr. 3/2015, pana la data limita de depunere a cererii unice de plata.
  • persoanele fizice care nu au optat pentru inscrierea la Oficiul National al Registrului Comertului ca persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale sau ca persoane juridice prezinta dovezile verificabile prevazute la art. 6, alin. (5) lit. a) sau b) din ordonanta.


!!!
Cererile unice de plata pentru care nu se depun documentele care fac dovada detinerii legale a utilizarii legale a terenului, respectiv a efectivelor de animale pana la data limita de depunere a cererilor unice de plata, sunt neeligibile.

Calitatea de fermier activ

Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane fizice care in anul anterior de plata au beneficiat de plati directe care depasesc cuantumul de 5000 euro, se pot inregistra la Oficiul National al Registrului Comertului(ONRC) ca persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale sau ca persoane juridice, cu cod principal care des-fasoara o activitate agricola. Cei care nu opteaza pentru inscrierea la ONRC, pot ramane persoane fizice dar trebuie sa prezinte urmatoarele documente prevazute de art. 19, alin (1), pct. a,b,c si d. din OMADR.nr. 619/2015 si anume:

  • formularul 221 „Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit” sau
  • formularul 200 „Declaratie privind veniturile realizate din Romania”
  • documente justificative eliberate de platitorii de venituri care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa a impozitului, intermediari, societati de administrare a investitiilor sau alti platitori de venit, dupa caz si
  • adeverinta eliberata de Agentia Nationala de Administare Fiscala privind veniturile totale realizate in anul precedent anului de cerere.

Documente alternative, dupa caz:

  • daca sunteti reprezentati la depunerea cererii de catre un imputernicit, acesta va prezenta documentul de imputernicire valid (procura notariala de imputernicire pentru persoanele fizice si delegatia de imputernicire pentru persoanele juridice) si copia CI/BI ale titularului de cerere si imputernicitului. (Imputernicitul inlocuieste titularul doar in scopul si pentru perioada pentru care a fost emisa imputernicirea).
  • copia cardului exploatatiei zootehnice in care sunt inregistrate animalele sau adeverinta eliberata de catre medicul veterinar de libera practica imputernicit, din care sa rezulte codul exploatatiei inscrisa in RNE valabil la data depunerii cererii unice de plata pentru proprietarii de pajisti permanente.
  • documente pentru accesarea masurilor compensatorii de dezvoltare rurala aplicabile pe terenuri agricole:
    • in cazul in care solicitati sprijin pentru pachetul 5 – agricultura ecologica din Masura 214 sau pentru pachetele din Masura 11, submasura 11.1-Sprijin pentru conversia la metode de agricultura ecologica si submasura 11.2-Sprijin pentru mentinerea practicilor de agricultura ecologica: copie contract incheiat intre organismul de inspectie si certificare/entitate mandatata si beneficiar si copie fisa de inregistrare in agricultura ecologica a solicitantului de sprijin -se depun cel tarziu pana la 15 iunie 2015) ;
    • in cazul in care solicitati pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbarilor climatice din Masura 10 trebuie sa depuneti urmatoarele documente: certificatul oficial de calitate a semintei, factura de achizitionare a semintei care sa includa urmatoarele informatii: hibridul, soiul, precocitatea acestuia (tardiv/semi-tardiv si timpuriu/ semi-timpuriu) si cantitatea de samanta achizitionata si certificatul oficial de calitate si conformitate al furnizorului/producatorului- se depun in termen de 15 zile de la data infiintarii culturii dar nu mai tarziu de 1 septembrie a fiecarui an.
  • daca utilizati apa pentru irigatii trebuie sa prezentati odata cu depunerea cererii (cel tarziu pana la 15 iunie 2015) documentele care dovedesc dreptul de utilizare a apei pentru irigatii

Documentele care fac dovada utilizarii terenului

si care se prezinta la APIA, in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. n) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si cele prevazute de art. 5, 6 si 7 din OMADR. nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, conditiilor specifice si a modului de implementare a schemelor de plati sunt :

  • Adeverinta eliberata de unitatea administrativ teritoriala pe raza carei este situat terenul, conform modelului cadru, anexa nr.1, la OMADR. nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, conditiilor specifice si a modului de implementare a schemelor de plati prevazute la art. 1, alin.
  • (2) si (3) din OUG 3/2015;
  • Copii conform cu originalul ale titlului de proprietate sau ale altor acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului sau ale altor documente, prevazute de Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu modificarile ulterioare, sau in lipsa acestuia declaratie pe propria raspundere a fermierului ca nu detine titlu de proprietate, vizata de secretarul unitatii administrativ teritoriale sau in fata notarului public;
  • Tabelul centralizator al documentelor doveditoare ale utilizarii legale a terenului si pentru identificare fara echivoc a parcelelor agricole utilizate – Anexa 1¹, la OMADR nr. 737_2015.

In cazul in care utilizati teren aflat la dispozitie sub alte forme decat cele prevazute anterior, prezentati la APIA adeverinta prevazuta la lit. a), eliberata de primaria pe raza careia este situat terenul in cauza, aceasta categorie de teren fiind inscrisa la cap. III, randul 08 „sub alte forme”.

Documente pentru dovada exploatarii animalelor

Documente generale:

  • adeverinta emisa de catre medicul veterinar de libera practica imputernicit, care atesta ca toate bovinele, ovinele si caprinele din exploatatie, identificate si inregistrate, detaliate pe crotalii, sunt cuprinse in Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor, iar actiunile prevazute sunt efectuate la zi.
  • procura notariala, in cazul in care fermierul persoana fizica imputerniceste o persoana pentru depunerea cererii unice de plata in numele sau sau pentru a-l reprezenta in relatia cu APIA.
  • sa detina registrul individual al exploatatiei, completat si actualizat, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1760/2000

Documentele specifice care insotesc cererea unica de plata pentru: schema decuplata de productie, specia bovine, in sectorul lapte si schema decuplata de productie, specia bovine, in sectorul carne:

  • copia de pe pasaportul fiecarui animal pentru care se solicita ANTZ/copie de pe documentele care atesta iesirile din efectiv, dupa caz, pentru, in cazul exploatatiilor nou infiintate in perioada 17 aprilie 2014 – 31.martie 2015 si/sau pentru care nu s-a solicitat/beneficiat de prima in anii 2013 si 2014;
  • copia de pe dovada de inregistrare a solicitantului in sistemul de administrare a cotelor de lapte in anul de cota 2014- 2015 pentru fermierii care au solicitat ANTZ, precum si a cantitatilor de lapte livrate si/sau vandute direct, in cazul fermierilor noi-inregistrati in sistemul de administrare a cotelor de lapte sau care nu au depus cereri in anii 2013 si 2014;
  • adeverinta prin care se recunoaste statutul de crescator de bovine al solicitantului, eliberata de catre o organizatie a crescatorilor de bovine, legal constituita, cu reprezentativitate nationala sau de catre o asociatie a crescatorilor de bovine, legal constituita, afiliata la o organizatie a crescatorilor de bovine cu reprezentativitate nationala. Adeverinta se elibereaza gratuit, indiferent daca solicitantul este membru sau nu al organizatiei/ asociatiei respective.

Documentele specifice care insotesc cererea unica de plata pentru sprijinul cuplat in sector zootehnic (SCZ)

Sprijinul cuplat in sector zootehnic SCZ se acorda fermierilor activi, crescatori de animale din speciile bovine, ovine/caprine in functie de efectivul de animale solicitat de beneficiar, din categoriile: bivolite de lapte, ovine, caprine, taurine din rase de carne si metisii acestora, vaci de lapte.

bivolitele de lapte:

  • copia de pe pasaportul fiecarei bivolite de lapte pentru care se solicita SCZ;
  • adeverinta eliberata de asociatia/agentia acreditata pentru infiintarea si mentinerea Registrului genealogic al rasei, prin care se confirma inscrierea bivolitelor, pentru care se solicita sprijin cuplat, in Registrul genealogic al rasei, avizata de catre Agentia Nationala pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Cons-tantinescu”, denumita in continuare ANZ, dupa caz.

ovine si caprine:

  • adeverinta eliberata de asociatia/agentia acreditata pentru infiintarea si mentinerea Registrului genealogic al rasei, prin care se confirma inscrierea femelelor ovine si/sau berbecilor de reproductie sau femelelor caprine si/sau tapilor de reproductie, pentru care se solicita SCZ, in Registrul genealogic al rasei, incepand cu anul de cerere 2016.

taurine din rase de carne si metisii acestora:

  • copie de pe pasaportul fiecarui animal pentru care se solicita SCZ, existent in exploatatie la data depunerii cererii unice de plata;
  • adeverinta eliberata de ANZ care certifica rasele de carne si metisii acestora, prin verificarea datelor din certificatele de origine, buletinele de insamantari artificiale/adeverintele de monta naturala, precum si inscrierea in Registrul genealogic al rasei incepand cu anul 2015;
  • documente care atesta iesirile animalelor din exploatatie, daca este cazul, conform prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 40/2010 pentru animalele din categoriile tauri din rasa de carne, tineret mascul si/sau femel din rase carne si tineret mascul si/sau femel metis cu rase de carne.

vacile de lapte:

  • copie de pe pasaportul fiecarei vaci de lapte pentru care se solicita SCZ;
  • adeverinta eliberata de asociatia/agentia acreditata pentru infiintarea si mentinerea Registrului genealogic al rasei, prin care se confirma inscrierea vacilor de lapte, pentru care se solicita SCZ, in Registrul genealogic al rasei, avizata de ANZ,incepand cu anul 2015, dupa caz, cu exceptia vacilor de lapte din zonele montane prevazute de subm-asura 13.1 a PNDR 2014 – 2020, definite prin anexa nr. 8.2 „Metodologie desemnare zone eligibile M.13” si prezentate in anexa nr. 8.2 „Lista zonelor eligibile M.10, M.11, M.13”, in baza prevederilor art. 32 alin. (1) lit. a) si art. 32 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013, care trebuie sa fie inscrise in Registrul genealogic al rasei incepand cu anul de cerere 2016;
  • copie de pe contractul cu un cumparator, valabil pe o perioada de minimum 6 luni, sau de pe documentele fiscale care sa ateste livrarea laptelui, respectiv facturi fiscale si/sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol in cazul vanzarilor directe.

 

 

 

 

Postarea comentariilor presupune implicit acceptarea termenilor si conditiilor stabite de BotosaniExpress.Ro.

- Nu sunt permise mesaje cu tenta antisociala, cu caracter xenofob (rasist), obscene sau injurioase.
- Nu sunt permise atacurile la persoana sau comentariile care contin amenintari sau violeaza viata privata a cuiva.
- Utilizatorul este singurul responsabil de continutul mesajelor si isi asuma consecintele in cazul unor actiuni in justitie.
- Administratorul acestui site isi rezerva dreptul de a sterge comentariile care nu respecta regulile de mai sus si de a restrictiona accesul utilizatorului respectiv pe site.
- BotosaniExpress.Ro nu raspunde pentru opiniile postate in cadrul comentariilor, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

beton amprentat
body-uri din bumbac laminina montaj tapet
case in rate iasi
montaj tapet
hotel barlad

beton amprentat - pahar carton
- hormigon impreso alicante
- cursuri contabilitate Bucuresti
- dezmembrari microbuze Iasi
- realizare site web
avocat suceava inchirieri apartamente Iasi- hormigon impreso Alicante
bijuterii argint Pandora
beton amprentat
inchiriere cabina foto automatizari porti Bucurestitractari auto nadlac
all night escort amsterdam cazare eforie nord transport auto germania romania cabinet kinetoterapie Bucuresti creare magazin online
promovare site
creare site web
tractari auto nadlac
traduceri autorizate Iasi
creare magazin online
dezvoltare aplicatii web
videochat constanta
creare portal imobiliar
creare portal stiri
pelerinaj israel
contabilitate pentru firme Bucuresti tavane extensibile
usi de garaj Calarasi

Stiri Botosani - Stiri Dorohoi - Stiri Darabani

Stiri Botosani Stiri Botosani - Stiri Dorohoi - Stiri Darabani. Stiri Botosani de ultima ora doar la Botosani Express